توخ کو: برنامه ای طنز و انتقادی که با لهجه ی شیرین هزارگی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی می پردازد.