داستانک: برنامه ای که بیشتر به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و نارسایی های موجود در جامعه ی افغانستان به زبان داستان و روایت می پردازد.