سرک

برابری زن و مرد

«زن و مرد افغانستانی با هم برابرند؟»

برابری جنسیت به معنی این است که زنان و مردان از حیثیت واحد برخوردار باشند. به خاطر وضع نابرابری کنونی ، دستیابی به اهداف فوق بدون توسعه توانمندی زنان امکان پذیر نخواهد بود.حق برابری زنان و مردان در سطح جهان

سرک؛ من یک کارگر افغانستانی هستم

سَرَکِ آرا؛ هم قدم با شما

امروز روز مردان و زنان بزرگی است که از بام تا شام با توکل برخدا برای یافتن لقمه نانی تلاش می‌کنند، کارگران حرمت زمین‌اند. . در نخستین قسمت از برنامه «سرک» به مناسبت روز جهانی کارگر پای دردو دل کارگران

برابری زن و مرد

«زن و مرد افغانستانی با هم برابرند؟»

برابری جنسیت به معنی این است که زنان و مردان از حیثیت واحد برخوردار باشند. به خاطر وضع نابرابری کنونی ، دستیابی به اهداف فوق بدون توسعه توانمندی زنان امکان

سرک؛ من یک کارگر افغانستانی هستم

سَرَکِ آرا؛ هم قدم با شما

امروز روز مردان و زنان بزرگی است که از بام تا شام با توکل برخدا برای یافتن لقمه نانی تلاش می‌کنند، کارگران حرمت زمین‌اند. . در نخستین قسمت از برنامه