شعرآرا: برنامه ای که زمزمه هایی دارد از اشعار شاعران مطرح افغانستان و غزل سرای معرفت و عشق و عرفان محسوب می شود.