یاخدا نیوز

از پل سوخته تا خوشبختی

«از پل سوخته تا خوشبختی»

صفا کاری پُل سوخته را ببینیم یا گل کاری مزارع کوکنار قندهار و هلمند را؟! به نظر شما چرا با وجود ادعاهای مسئولین گذشته و فعلی برای ممانعت کشت خشخاش، همچنان در بالا ترین سطح کشت و تولیدش است و

طلبگاری

«طلبگاری»

«کابل با یکصد و ده میلیون دالر گَله شد. نرخ وطن فروشی در مملکت شما چند است‌؟!!» «یاخدا نیوز»گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز.

بندستان

«بندستان»

دعوتتان می کنم به بندستان، تا سفری در زمان داشته باشید… «یاخدا نیوز»گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز.

جوره ای ها

«جوره ای ها»

ضمن گرامی داشت این روز و تبریک به تمام “همسران” گرامی، تقاضا می شود تمامی گروه های نام برده در ویدیو رِه ده زیر ای پست تگ کنین..‌. . . . «یاخدا نیوز»گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز.

تورنومنت زن زدین زیان

تورنومنت زن زدین زیان

آرامدیا در بخش طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «یاخدانیوز» تولید می کند.این برنامه گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز است. در این قسمت خواهید دید که؛ امسال ده ضد همی شیخای قطری ملاصایبای ما هم دمی ورزشگاه های

گریز پرپتاقخان تیز پا - آرا مدیا

گریز پرپتاق خان تیز پا

آرامدیا در بخش طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «یاخدانیوز» تولید می کند.این برنامه گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز است. در این قسمت خواهیم دید که در طول حاکمیت جمهوری سه نفره که در راس آن جناب پُرپتاق‌

از پل سوخته تا خوشبختی

«از پل سوخته تا خوشبختی»

صفا کاری پُل سوخته را ببینیم یا گل کاری مزارع کوکنار قندهار و هلمند را؟! به نظر شما چرا با وجود ادعاهای مسئولین گذشته و فعلی برای ممانعت کشت خشخاش،

طلبگاری

«طلبگاری»

«کابل با یکصد و ده میلیون دالر گَله شد. نرخ وطن فروشی در مملکت شما چند است‌؟!!» «یاخدا نیوز»گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز.

بندستان

«بندستان»

دعوتتان می کنم به بندستان، تا سفری در زمان داشته باشید… «یاخدا نیوز»گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز.

جوره ای ها

«جوره ای ها»

ضمن گرامی داشت این روز و تبریک به تمام “همسران” گرامی، تقاضا می شود تمامی گروه های نام برده در ویدیو رِه ده زیر ای پست تگ کنین..‌. . .

تورنومنت زن زدین زیان

تورنومنت زن زدین زیان

آرامدیا در بخش طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «یاخدانیوز» تولید می کند.این برنامه گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز است. در این قسمت خواهید دید که؛ امسال ده

گریز پرپتاقخان تیز پا - آرا مدیا

گریز پرپتاق خان تیز پا

آرامدیا در بخش طنز سیاسی برنامه ای با عنوان «یاخدانیوز» تولید می کند.این برنامه گویای واقعیت‌های تلخ کشور به زبان طنز است. در این قسمت خواهیم دید که در طول