پادکست توخ کو

توخ کو:
برنامه ای طنز و انتقادی که با لهجه ی شیرین هزارگی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی می پردازد.

دزد دَ کابل

توخ‌کو – دزد دَ کابل سلام و سلام خدمت پگشمو شنوندای نوربند و مای بله بند. امید درم که جور و صیتمند و سلامت بَشید. دزی افته گفتوم که بلده‌شمو امزی دوزای کابل بوگوم که ایج چیشیم ترس ندرن و

خاک باد

د برنامه ای افته‌خو موریم و سر خاگ باتگِ موقاما توره موگوییم که د سابیق ام مزاییم مردوم مو بود و آلییم که موگن نظام ایسلامی اماده، مگم ایج تغییر نکدن و امو رقم ایدامه دره. قد ازمو بشید و

تو کاکه نیی

کاکگی تو د مصرف زیاد نیه، بلده ازی خوده زیاد ایله نتی که باز اوگار موشی. اویی که ۲۰ روپی درآمد ندره و ۳۰ روپی مصرف مونه، د نظر ازشمو چیه؟ نظرخوره بوگویید شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی

امباق چیزخله؟

امباق چیزخیله قصه امو امباقای سیاسی استه که کشور موره زد د مشکلات غرق کد. دزی برنامه از امباق‌داری سیاسی بلده شمو توره کدی. کوش کید و نظر خوره بوگویید. شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها ما را

خبر و نظر

د یک خبر و یک نظر، از قرآن‌خوری گوفتی و نظر خوره ام بلده‌شمو شریک کدی. راستی دالر باله رافته یا قرآن‌خوری امی سوداگرای کشور ازمو. گوش کید و نظر خوره بوگویید شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها

او جونمرگ؛ سَبَق بیخان

سبق بیخان که یگ روز اگه د شبکه ورزشی عربی، گزارشگر فوتبال ره گزارش میدد، تو نگویی ایلای آمین. سبق بیخان که آینده ره جور کنی و کشوره ازی اوضاع نیجات بیدی. شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها

قسم نخور!

الی بچی قسم موخری او مردگ! اره دیگه دزی برنامه قسم‌خوردون ناق یگ تیداده بلده شمو توره کدیم. گوش کید و نظر خوره بلده خوب شدون برنامه قدازمو شریک کنید. شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها ما را

توخ کو؛ خَوی یا بیدار!

دزی برنامه مو از دوشمونای‌خو، از کسایی که یگان وخت از آیه‌مو کده، بلده‌مو دیلسوز موشن، موگوییم. تا آخیر گوش کَنید و قد ازمو بشید شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها ما را دنبال کنید. آدرس شبکه های

رییس قولغی

کاکگی تو د مصرف زیاد نیه، بلده ازی خوده زیاد ایله نتی که باز اوگار موشی. اویی که ۲۰ روپی درآمد ندره و ۳۰ روپی مصرف مونه، د نظر ازشمو چیه؟ نظرخوره بوگویید شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی

او مردگِ جیگر خون!

دزی برنامه بابه کارشناس از جیگرخونی منه خانه موگه که یک تیداد استه سر خاتون‌خو، سر اولادای خو زور موگه و بیست‌و‌چارسات جیگرخونی مونن. زیادتر گوش کید دگه شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها ما را دنبال کنید.

او مغرور!

او مغرور! بچی ایقیس خوده ایله میدی؟ چیز دری، آخیرشی اونه چیشمایتو واز، دَم‌تو بور موشه و خُن یک قد کافو د گور موری. شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها ما را دنبال کنید. آدرس شبکه های اجتماعی

سنگ ماخ کده دَ جایشی بیل

راس موگه دیگه سنگی که زورتو نکشید، ماخ کده پس د جایشی بیل. بایدن قنجغه ازی که خیلی شیطانه، یگان وخت زورِ ناق میزنه. زیاد گبا ره د خودِ برنامه گوش کید. شما میتوانید در کانال تلگرامی و تمامی پادگیرها

دزد دَ کابل

توخ‌کو – دزد دَ کابل سلام و سلام خدمت پگشمو شنوندای نوربند و مای بله بند. امید درم که جور و صیتمند و سلامت بَشید. دزی افته گفتوم که بلده‌شمو

خاک باد

د برنامه ای افته‌خو موریم و سر خاگ باتگِ موقاما توره موگوییم که د سابیق ام مزاییم مردوم مو بود و آلییم که موگن نظام ایسلامی اماده، مگم ایج تغییر

تو کاکه نیی

کاکگی تو د مصرف زیاد نیه، بلده ازی خوده زیاد ایله نتی که باز اوگار موشی. اویی که ۲۰ روپی درآمد ندره و ۳۰ روپی مصرف مونه، د نظر ازشمو

امباق چیزخله؟

امباق چیزخیله قصه امو امباقای سیاسی استه که کشور موره زد د مشکلات غرق کد. دزی برنامه از امباق‌داری سیاسی بلده شمو توره کدی. کوش کید و نظر خوره بوگویید.

خبر و نظر

د یک خبر و یک نظر، از قرآن‌خوری گوفتی و نظر خوره ام بلده‌شمو شریک کدی. راستی دالر باله رافته یا قرآن‌خوری امی سوداگرای کشور ازمو. گوش کید و نظر

او جونمرگ؛ سَبَق بیخان

سبق بیخان که یگ روز اگه د شبکه ورزشی عربی، گزارشگر فوتبال ره گزارش میدد، تو نگویی ایلای آمین. سبق بیخان که آینده ره جور کنی و کشوره ازی اوضاع

قسم نخور!

الی بچی قسم موخری او مردگ! اره دیگه دزی برنامه قسم‌خوردون ناق یگ تیداده بلده شمو توره کدیم. گوش کید و نظر خوره بلده خوب شدون برنامه قدازمو شریک کنید.

توخ کو؛ خَوی یا بیدار!

دزی برنامه مو از دوشمونای‌خو، از کسایی که یگان وخت از آیه‌مو کده، بلده‌مو دیلسوز موشن، موگوییم. تا آخیر گوش کَنید و قد ازمو بشید شما میتوانید در کانال تلگرامی

رییس قولغی

کاکگی تو د مصرف زیاد نیه، بلده ازی خوده زیاد ایله نتی که باز اوگار موشی. اویی که ۲۰ روپی درآمد ندره و ۳۰ روپی مصرف مونه، د نظر ازشمو

او مردگِ جیگر خون!

دزی برنامه بابه کارشناس از جیگرخونی منه خانه موگه که یک تیداد استه سر خاتون‌خو، سر اولادای خو زور موگه و بیست‌و‌چارسات جیگرخونی مونن. زیادتر گوش کید دگه شما میتوانید

او مغرور!

او مغرور! بچی ایقیس خوده ایله میدی؟ چیز دری، آخیرشی اونه چیشمایتو واز، دَم‌تو بور موشه و خُن یک قد کافو د گور موری. شما میتوانید در کانال تلگرامی و

سنگ ماخ کده دَ جایشی بیل

راس موگه دیگه سنگی که زورتو نکشید، ماخ کده پس د جایشی بیل. بایدن قنجغه ازی که خیلی شیطانه، یگان وخت زورِ ناق میزنه. زیاد گبا ره د خودِ برنامه