پادکست مهاجرت

روایت درد؛ فریاد تا مرگ

روایت درد؛ فریاد تا مرگجنگ خونین 40 ساله در افغانستان و ویرانی‌ها، میلیون‌ها افغان را آواره و مهاجر کرد که بیشتر آنان در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی سکنی گزیرند. بدون تردید اگر جنگ‌های کنونی و جنایت‌های طالبانی نمی‌بود، امروز

پادکست موسیقی ویژه روز پناهنده

رویت درد؛ فریاد تا مرگ . جنگ خونین 40 ساله در افغانستان و ویرانی‌ها، میلیون‌ها افغان را آواره و مهاجر کرد که بیشتر آنان در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی سکنی گزیرند. . بدون تردید اگر جنگ‌های کنونی و جنایت‌های

روایت درد؛ فریاد تا مرگ

روایت درد؛ فریاد تا مرگجنگ خونین 40 ساله در افغانستان و ویرانی‌ها، میلیون‌ها افغان را آواره و مهاجر کرد که بیشتر آنان در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی سکنی گزیرند.

پادکست موسیقی ویژه روز پناهنده

رویت درد؛ فریاد تا مرگ . جنگ خونین 40 ساله در افغانستان و ویرانی‌ها، میلیون‌ها افغان را آواره و مهاجر کرد که بیشتر آنان در کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی