گردشگری: برنامه ای که به جای جای این خاک سفر میکند و از آثار تاریخی و باستانی تا جاذبه های گردشگری و مکان های تفریحی و نیز آرامگاه و زیستگاه شاهان و بزرگان افغانستان حکایت می کند.