توخ‌کو – دزد دَ کابل

سلام و سلام خدمت پگشمو شنوندای نوربند و مای بله بند. امید درم که جور و صیتمند و سلامت بَشید. دزی افته گفتوم که بلده‌شمو امزی دوزای کابل بوگوم که ایج چیشیم ترس ندرن و آلی که طالیبا ام اماده، دوزی مونن و اتحادیه شان فعاله. خو دیگه چیز بوگوی یا چیزخیل توره کنی. امو شاییر موگه:
خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا میرود دیوار کج
امی راسه. ازمو مردوما امو رییس جومورای مو دوز بود که دوزای مو ایقیص چیشیم سفید شوده. اومروز یک رفیق‌مه از کابل زنگ زده بود، بلدمه توره مونه که شَو خانه‌مه دوز اماده بود، کلِ چیزا ره بورد د آخیر تُفدانی مره ام گیریفت، گفتم او بیرار امو تفدانی ره خو بیل پس د جایشی. سون مه چب چب توخ کد، گوفت: زیاد بد بد نکو. ما د نظر تو ناس نمیکشوم. اگه جانِ جور طلب دَری نه پولیسه خبر کو و نه دیگه کسه. اونه رییس جمهور ۱۶۹ میلیون دالره دوزی کد، آخیرشی سیگار موگه که پقد یگ میلیون دالره بورده قد خود. یک تفدانی خو ایج چیز نیه و ناق خوده خیله خیله نکو.
گفتم: ای مردگ! تو چیقه از سیاست موفامی، آفرینتو!
سون مه باز چب چب توخ کد، گوفت: بد بد نکو! د اوغانستو که سیاست ره نفامی، ایج دوزی کده نمیتنی. اونه دوز مکتبای خیالی پس اماد، دانشی پس سرشی. سر ایج کسم خبر نبود. خو چون سیاست ره موفامید خوب دوزی کد.
اره دگه! اینی آل امده، آلی دوزا که از خانه دوزی مونه، یک طانه دگم میتن که اونه سیاست‌مدارای مو ام دوزه، موخو بیزو دوزی مونیم.
تحلیل از ما اییه که پرهنگ دوزی ره راستی راستی امی سیاستمدارای مو رواج کد. تا میتنیستن دوزی کدن و د جیب خو خالی کدن. آلی بیخی د یگ تیداد پرهنگ شوده و کسی نیه که جلویشانه بیگیره.
اره! شنوندای نوربند! د مورد ازی پرهنگ نظرای خوره خُن مو شریک کنید و برنامه موره قد رفیقا و قومای خودنخو شریک کنید. ای بود برنامه مو تا برنامه دیگه خدا آفیظ کلگی شمو.

لینک کوتاه: https://radioara.af/?p=9374

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *